Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai

Paieška ir peržiūra vaizdų archyve

Pergamento skaitmeninio vaizdo puslapis

Archyvinis aprašas

Asmenvardžių rašymo principai

Vietovardžių rašymo principai

Kopijavimo sąlygos ir kainos

Bibliografija

Sutrumpinimai ir žodynėlis

Paieška ir peržiūra vaizdų archyve  

Į viršų

Norėdami peržiūrėti archyvą, spragtelėkite nuorodą Pergamentai. Atvėrę langą, galite pasirinkti dokumentų peržiūros ar paieškos būdus.

Visa kolekcija (nurodomos archyve esančių pergamentų signatūros). Galite peržiūrėti visus archyve esančius dokumentus, spragtelėjus pergamento signatūrą (pvz., F1-1, F1-2 ir t.t.). 

Vietovardžių ir Asmenvardžių rodyklės. Pasirenkate reikalingą raidę ir spragtelėję pele išskleidžiate vietovardžių ar asmenvardžių sąrašus. Rodyklėse abėcėlės tvarka pateikiami visi dokumentuose buvę asmenvardžių ir vietovardžių ortografiniai variantai. Pasirinkus reikiamą asmenvardį ar vietovardį, kursoriumi suaktyvinate ir pelės spragtelėjimu pereinate į paieškos rezultatą. Pasirenkate reikalingą signatūrą ir pelės spragtelėjimu pereinate į skaitmeninio vaizdo puslapį. Jei pasirenkamas vienas iš ortografinių asmenvardžio ar vietovardžio variantų, pelės spragtelėjimu pereinate prie pagrindinės sunormintos formos su pergamento signatūra. Į rodyklėje gautą rezultatą galite grįžti ikonėlės „Atgal“ ar klaviatūros klavišo „BackSpace“ pagalba. Šiose rodyklėse kai kurie vietovardžiai dalykinti, pvz. Vilniaus priemiesčiai, Vilniaus kapitula, o asmenvardžiai turi pareigų ar giminystės ryšių įvardinimus. Jų sutrumpinimai ir vertimai.

Dokumentų grupių ir laikotarpių rodyklės. Dokumentą archyve taip pat galite susirasti pagal Dokumentų grupę arba Laikotarpį. Langelyje atsiranda paieškos rezultatas: surastų dokumentų signatūrų ir pavadinimų sąrašas. Pele suaktyvinus reikiamą pavadinimą (ar signatūrą), spragtelėjus persikeliate į skaitmeninio vaizdo puslapį. Į rodyklės langelyje gautą rezultatą galima grįžti paspaudus ikonėlę „Atgal“ arba klaviatūros klavišą „BackSpace“.
 

Pergamento skaitmeninio vaizdo puslapis  

Į viršų


Kiekvienam pergamentui skirtas vienas puslapis: dokumento signatūra, pavadinimas, vaizdas ir aprašas. Po vaizdu esančios nuorodos leidžia pasirinkti kitą pergamento vaizdą („Kita pusė“, „Antspaudas“ ir pan.). Nuorodų skaičius nusako vaizdų kiekį puslapyje. Norėdami pažiūrėti kitą pergamento vaizdą, spragtelėkite nuorodą. Pelyte spragtelėję ant paveikslėlio, atskirame naršyklės lange pateksite į didesnį vaizdą. Didelio formato pergamentų matysite tik vaizdo fragmentą. Visą vaizdą galite rasti Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje.

Norėdami uždaryti langą, spragtelėkite X viršutiniame dešiniajame papildomo lango lango kampe ar bet kur pagrindiniame lange.

Į paieškų langą galima grįžti paspaudus naršyklėje ikonėlę „Atgal“ (Back), arba suaktyvinus titulinį archyvo pavadinimą, esantį puslapio viršuje.
 

 

Archyvinis aprašas  

Į viršų

 

Trumpą pergamentinio dokumento archyvinį aprašą skaitmeniniame vaizdų archyve sudaro šie elementai:

1. Rankraščio vieneto signatūra - fondo numeris ir saugomo dokumento numeris. Numeracija nėra nuosekli, palikta jau buvusi fondo numeracijos tvarka.

2. Pavadinimas – pateikiamas suformuluotas dokumento pavadinimas, įvardinant dokumentą išduodantį asmenį, dokumento rūšį ir dokumento adresatą.

3. Pergamento skaitmeniniai vaizdai - pateikiami keli vaizdai (75 dpi, JPG):

  1. bendras pergamento vaizdas iš priekio, su antspaudu;

  2. kita pergamento pusė, norintiems perskaityti ten esančius įrašus, susipažinti su proveniencijomis;

  3. esantys antspaudai (vaizdų kiekis priklauso nuo antspaudų kiekio, vienam antspaudui - vienas vaizdas).
     

4. Dokumento parašymo vieta – pateikiamas aiškus, nusistovėjęs, sunormintas vietovardis; nežinant tikslaus sunorminimo, pateikiamas vietovardis originalo forma, o laužtiniuose skliaustuose bandoma sunorminti. Jei vieta nenurodyta – žymime s.l. (sinum locum - be vietos).

5. Dokumento parašymo data – pateikiama arabiškais skaitmenimis. „Tais atvejais, kai raštas datuotas indiktu arba metai nurodomi nuo pasaulio pradžios (kirilica rašytuose pergamentuose), kataloge pergamentas datuojamas pagal dabartinį metų skaičiavimą nuo mūsų eros pradžios. Kai kurie dokumentai rašyti lotynų kalba, viduramžių papratimu datuoti pagal bažnytinį kalendorių: nurodoma bažnytinė šventė arba savaitės diena prieš ar po tos šventės, kurią rašyta. Tokios datos taip pat perteikiamos pagal dabartinį kalendorių.“ („Pergamentų katalogas“, Rimantas Jasas, p.10).

6. Dokumento turinio anotacijoje pateikiami trumpi duomenys, apie ką kalbama dokumente, paminimi svarbesni asmenys, vietovės.

7. Po tekstu esantys įrašai, parašai ir pan. – pateikiami originalūs tekstai, esantys po dokumento tekstu; dažniausiai tai atsakingų už dokumento surašymą asmenų parašai arba jų įvardinimo formulės. Jei tekstas yra numanomas, pateikiama laužtiniuose skliaustuose.

8. Antspaudų aprašymas – jei antspaudas išlikęs, pateikiamas jo pavadinimas (jei toks yra), medžiaga, iš kurios padarytas antspaudas, jo spalva, pritvirtinimo būdas. Antspaudo dydis matuojamas milimetrais be apsauginio vaško dubenėlio. Jei antspaudas apvalus, pateikiamas skersmens išmatavimas, jei antspaudas ovalus – pateikiami antspaudo aukštis ir plotis. Jei antspaudas neišlikęs, aprašomas išlikusis arba tik paminimas buvęs prikabinimo būdas.

9. Dokumento kalba – nurodoma dokumento teksto kalba.

10. Fiziniai duomenys – nurodomas lapų skaičius, lapo ir teksto didžiausi išmatavimai centimetrais. Pirmas skaičius – aukštis, antrasis – plotis. Toliau nurodomas dokumento teksto eilučių skaičius. Pateikiama pastaba apie pergamento fizinę būklę, nurodoma restauravimo ar tvarkymo data.

11. Iliuminavimas – aprašomi puošnūs dokumento elementai, įvairūs ženklai, esantys šalia pagrindinio teksto.

12. Susiję dokumentai – skaitytojų patogumui pateikiamos signatūros tų dokumentų, kurie vienu ar kitu būdu yra susiję su aprašomuoju (pvz., privilegijos patvirtinimas, tas pats dokumento adresatas ir pan.).

13. Proveniencijos – įvardijami ant pergamento esantys ankstesnių ir dabartinių savininkų priklausomybės ženklai (lipdės).

14. Bibliografija – pateikiama informacija apie dokumentų publikavimą, jų paminėjimą registruose, kataloguose ir pan. Ši informacija nėra pilna, kadangi neturime Lietuvos istorijos skelbtų dokumentų bibliografijos. Bibliografiniai įrašai pateikiami sutrumpinti, chronologine tvarka, nurodant įrašų puslapius ir numerius. Pilnus bibliografinius įrašus galima rasti Bibliografijoje.
 

Asmenvardžių rašymo principai  

Į viršų

Aprašuose asmenvardžiai rašomi keliais būdais:

Gerai žinomų istorinių asmenų, į mokslo apyvartą įėjusios sunormintos pavardės rašomos lietuvių kalboje nusistovėjusia forma. Dokumente esančios jų lotyniškos ar gudiškos formos įtrauktos į Asmenvardžių rodyklę.
Kitos pavardės ar vardai, kilę iš to meto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorinių žemių, norminamos pridedant priesagas -avičius, -evičius.
Užsienio valstybių asmenų pavardės bei vardai rašomi originalia forma, pridedant galūnes -as, -us, -is.
Jei pavardė ar vardas, katalogo sudarytojo nuomone, norminant gali turėti ir kitokią formą, trumpajame apraše skliausteliuose pateikiama dokumente užfiksuota forma.

Paieškos lange esančioje Asmenvardžių rodyklėje pavardės ir vardai pateikiami abėcėlės tvarka.

Tos pačios pavardės ar vardo ortografiniai variantai pateikiami taip pat abėcėlės tvarka ir/arba prie pagrindinės, sunormintos formos daromas suvestinis jų sąrašas.
 

 
Vietovardžių rašymo principai  

Į viršų

Vietovardžiai pateikiami keliais būdais:

  1. Jei vieta yra tiksliai nustatyta, rašome sunormintą lietuvišką vietovardį, o originalią formą pateikiame Vietovardžių rodyklėje.

  2. Jei vieta nėra tiksliai nustatyta arba neturime sunorminto lietuviško pavadinimo, rašome jį pagal lietuvių kalbos darybą, skliausteliuose pateikdami dokumente esančią originalią formą.

  3. Jei vietovardis dokumentuose turi kelis ortografinius variantus, juos įtraukiame į Vardų rodyklę abėcėlės tvarka ir/arba prie pagrindinės, sunormintos formos.

  4. Jei vietovardis nenurodytas, rašome s.l. – sinum locum (be vietos).

 

Kopijavimo sąlygos ir kainos  

Į viršų

 

Aukštos kokybės skaitmeninėmis dokumentų kopijomis galima naudotis Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje. Pagal užsakymą atskiru susitarimu atliekamos kopijos skaitytojams ir leidėjams.
Dokumentų kopijas galima užsisakyti Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje arba elektroniniu paštu: ciceniene@mab.lt; biblioteka@mab.lt
 

 
Bibliografija  

Į viršų


1.Dogiel – Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Litvaniae / Ed. M. Dagiel, Vilnae, 1764, t. 5.

2.Lelewel - Lelewel, J. Dodatek do rozprawy Daniłowicza w N(ume)rze 17 umieszczoney o Dyplomatyce Ruskiey // Dziennik Warszawski, 1826, t. 6.

3.ZPP – Zbiór praw y przywilejów miastu stołecznemu W.X.L. Wilnowi nadanych na źądanie wieku miast koronnych, jako teź Wielkiego Księstwa Litewskiego / ułoźony y wydany prziez P. Dubińskiego. Wilno, 1788.

4.Baliński – Baliński, M. Historia miasta Wilna. Wilno, 1836, t.1-2.

5.KDWP – Kodex dyplomatyczny Wielkiej Polski: zawierający bulle papieźów, nadania ksąźat, przywileje miast, klasztorów i wsi, wraz z innemi podobnej treści dyolomatami, tycącemi się historyi tej prowincyi od roku 1136 do roku 1597 / zebrany z materialłów przez Ed.K. Raczyńskiego. Poznan, 1840.

6.Kraszewski – Kraszewski, J.I. Wilno od początków jego do roku 1750. Wilno. 1840, t.1.

7.SDGA – Собрание древних грамот и актов городов: Вильны, Ковна, Трок, православных монастырей, церквей, и по разным предметам. Вильно, 1843, ч.1-2.

8. Schirren - Verzeichniss livländisher Geschichts - Quellen in Schwedischen Archiven und Bibliotheken // von C. Schirren. Dorpat, 1861, h.1, p.22.

9.AZR – Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою коммиссиею. Санктпетербург, 1863, т. 1; 1865, т.4.

10.SGČA – Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соединенных с ней владений (от 1387 до 1710 года), изданное Виленскою археологическою коммиссиею / Под ред. М. Круповича. Вильно, 1858, ч.1.

11.Daniłowicz – Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, królewskich, ksiąźęcych, uchwał narodowych, postanowień róźnych władz i urzędów, poslugujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów / Zebrał i trześci opisał Ig. Daniłowicz. Wilno, 1860-1862, t.1-2.

12.Theiner – Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitinarum historiam illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis depromta/ collecta ac serie chronologija disposita ab A.Theiner. Romae, 1861, t.2.

13.ASb – Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемые при управлени Виленскаго учебнаго округа. Вильна, 1867-1904, т.1-14.

14.RO VPB – Рукописное отделение Виленской публичной библиотеки. Вильна, 1871, вып.1

15.KDW – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Poznan, 1877, t.1.; 1879, t.3.

16.CEV – Codex epistoliaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376-1430 (Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, t.6) / Collectus opera A.Prochaska. Cracoviae, 1882

17.Lewicki – Lewicki, A. Index actorum saeculi XV ad respublicas Poloniae spectantium, quae quidem typis edita sunt exeptis his ...(Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, t.11.). Cracoviae, 1888.

18.AVAK – Акты, изда ваемые Виленскою археографическою комиссиею. Вильна, 1879, т.10; 1893. т.20.

19.ORO – Описание рукописного отделения Виленской Публичной библиотеки. Вильна, 1897-1906, вып.2-5.

20.ALRG – Акты Литовско-Русскаго государства. (1390-1529 г.) / Изд. М. Довнар-Запольский. Москва, 1899, вып.1.

21.Kurczewski – Kurczewski, J. Kościół zamkowy czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Wilno, 1910, cz.2.

22.Jablonskis - Jablonskis, K., Nauji Vytauto laikotarpio aktai // Praeitis, Kaunas, 1932, t.2, p.405.

23.KDKDW – Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej. (1387-1507) / Wyd. J. Fijałek i W. Semkowicz. Kraków, 1948, t.1.

24.LIŠ –Lietuvos istorijos šaltiniai. Vilnius, 1955, t.1

25.Stz – Studia źródłoznawcze. Warszawa – Poznań, 1964, t.9.

26.ISS – Источники и историография славянского средневековья. Москва, 1967.

27.Jasas – Pergamentų katalogas / Sudarė R. Jasas. Vilnius, 1980.

28.Vitoldiana – Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1386-1430 // zebrał i wydał J.Ochmański. Warszawa-Poznań, 1986.

29.Rimša – Rimša, E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai. Vilnius,1999.

30.Rowell – Rowell, Stephen C., Winning the living by remembering the dead? // Tarp istorijos ir būtovės: studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui. Vilnius, 1999, p.87-121.

31.Petrauskas - Petrauskas, R. Lietuvos diduomenė XIVa. pabaigoje - XVa. Sudėtis - struktūra - valdžia. Vilnius, 2003.
 

 
Sutrumpinimai ir žodynėlis  

Į viršų

A

altorius – altar
arkivyskupas – archbishop
auksakalys – goldsmith

B

b. – bajoras, bajorė – noble
bžn. – bažnyčia – church

D

daržai – garden
d.k. – didysis kunigaikštis – Grand Duke
dirbtuvė – workshop
d. – duktė – daughter
dv. – dvaras – estate
dvarionis – auricus
dvariškis – courtier

E

ež. – ežeras – lake

G

giminaitis – relative
gvardijonas – gvardianus

K

k. – kaimas – village
kalnas – hill
kan. – kanauninkas - canon
kancleris – chansellor
kantorius - cantos
kapitula – chapter
kardinolas – cardinal
katedra – cathedral
kilmingasis – noble
klebonas – dean
koplyčia – chapel
kunigaikštis – duke

L

laikytojas – holder
Lk – Lenkijos karalius – King of Poland
LDK – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – the Great Duchy of Lithuania
Ldk – Lietuvos didysis kunigaikštis – Grand Duke of Lithuania
Livonijos ordinas – Order of the Livonia

M

magistras – master
maršalas – marshal
mėsinė - butcher
m. – miestas – town
miestiečiai – townspeople

N

namas – house
našlė – widow
notaras – notary
nuncijus – nuncio

O

ordinas – order
ordino narys – member of the order

P

paveldėtojas – successor, inheritor
pv. – pavietas – district
pilis – castle
popiežius – pope
prekyba - trade
priem. – priemiestis – suburb

R

raštininkas – scribe
rotušė – guildhall, magistrat
rūmai – palace

S

savininkas – owner, master
sen. – seniūnas – elder
s. – sūnus - son
sodas – garden
steigėjas – founder

Š

šv. – šventasis - saint

T

tarnas – servant
tėvas – father
tėvonis – patrimon
tijūnas – sovereign‘s vicegerent

U

upė – river
ūkvedys – steward

V

vaitas – town administrator, voigt
vaivada - palatine
vld. – valdytojas
valstietis – paesant, serf
vicenotaras – vicenotary
viceprioras – vicepriorus
vienuolynas – cloister, convent, monastery
vienuolis – monk
vietininkas – vicegerent
vikaras – vicar
virėjas – cook
vysk. – vyskupas - bishop

Ž

ž. – žemė – estate, land, territory
žem. – žemininkas
žydai – Jewry
žr. – žiūrėk – look, vide supra
žmona – wife

Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai