Steponas, Stephanus [von Grube], Rygos arkivysk.  F6-55