Vaverka, Vawyerka, 
- dv. ■r. Voverys
- Naujoji Vaverka, Nova Vawyerka F6-59